DALIL KEUTAMAAN DAN KHASIAT AL-QUR’AN

DALIL KEUTAMAAN DAN KHASIAT AL-QUR’AN


DALIL TENTANG KEUTAMAAN DAN KHASIAT AL-QUR’AN

Wa yanshurkum `alayhim wa yasyfi shuduura qawmim-mu’miniin

Dan (Allah ) akan melegakan hati orang-orang yang beriman
 [At-Taubah 9: 14]

Yaa ayyuhaan-naasu qad jaa atkum maw`izhatum mir-rabbikum wa syifaa-ul-limaa fish-shuduuri wa hudaw wa rahmatul-lil mu’miniin

Hai Manusia, sesunguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
 [Yunus 10: 57]

Yakhruju mim-buthuunihaa syaraabum-mukhtalifun alwaanuhu fiihi syifaa-ul-linnaas

Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.
 [An-Nahl 16: 69]

Wa nunazzilu minal qur-aani maa huwa syifaa-uw warahmatul-lil mu’miniin

Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

 [Bani Israil (Al-Israa) 17: 82]

Wa idzaa maridhtu fahuwa yasyfiini

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku

 [Do’a Nabi Ibrahim dalam Surat Asy-Syu’raa’ 26:80]

Qul huwa lilladziina aamanuu hudaw wasyifaa’uw-walladziina laa yu’minuun

Dan katakanlah (wahai Muhammad ) bahwa (Qur’an) itu adalah petunjuk dan menyembuhkan bagi orang-orang yang beriman.
 [Fushshilat 41:44]